1 De controller

De EMDR kit bestaat uit een controller waar op de volgende functies aangesloten kunnen worden:

– Lichtbalk voor visuele stimulatie (LED).

– Trillers voor tactiele stimulatie (tactile).

– Koptelefoon voor auditieve stimulatie (headphone).

 

De controller werkt op een accu die op te laden is met de adapter die u kunt aansluiten op de USB aansluiting.

controller handleiding

1.1 Aan/uit

Aan zetten: De controller wordt ingeschakeld door de knop aanuitknop ongeveer 2 seconden ingedrukt te houden. Nadat de EMDR kit is ingeschakeld zal in de display het volgende verschijnen:

EMDRkit

Pause…

 

Uit zetten: De controller wordt uitgeschakeld door de knop  aanuitknop ongeveer 2 seconden stevig ingedrukt te houden, waarna het scherm uit gaat en de tekst Goodbye verschijnt.

Als u de EMDR kit 1 uur niet gebruikt schakelt deze automatisch uit.

 

1.2 Starten

Als u de controller heeft aangezet dan staat de EMDR kit in de pauze stand: Pause….

U start de EMDR kit door op de controller kortstondig de knop aanuitknop in te drukken. De melding Pause… zal verdwijnen en de seconde teller gaat lopen, de Lichtbalk wordt gestart en/of de Trillers en/of Koptelefoon indien deze zijn aangesloten.

1.3 Pauzeren

De EMDR kit kan worden gepauzeerd door op de controller kortstondig de knop aanuitknop in te drukken. Op de display zal de melding ‘Pause…’ verschijnen.

2 Basisbediening functies

U sluit de functie aan op de controller die u wilt gebruiken (u kunt meerdere functies tegelijkertijd aansluiten):

 1. Lichtbalk: U sluit het snoer van de Lichtbalk aan bij de aansluiting LED.
 2. Trillers: U sluit het snoer van de Trillers aan bij de aansluiting tactile.
 3. Koptelefoon: U sluit het snoer van de Koptelefoon aan bij de aansluiting headphone.

 

2.1 Lichtbalk gebruiken
 1. U sluit de Lichtbalk aan op de controller bij de aansluiting LED.
 2. De EMDR kit heeft u aangezet en in de display op de controller verschijnt ‘Pause…’.
 3. U drukt kortstondig de knop aanuitknop, de lampjes starten met bewegen en de seconden in de display beginnen te lopen.
 4. Door op de min of  plusbij speed te drukken, gaan de lampjes in de Lichtbalk langzamer of sneller heen er weer.
 5. U kunt de lampjes van de Lichtbalk feller laten schijnen door op plus bij de knop volume/intensiteit te drukken.
2.2 Trillers gebruiken
 1. U sluit de Trillers aan op de controller bij de aansluiting ‘tactile’.
 2. De EMDR kit heeft u aangezet en in de display op de controller verschijnt ‘Pause…’.
 3. U drukt kortstondig de knop aanuitknop , de Trillers starten met trillen en de seconden in de display beginnen te lopen.
 4. Door op de min of plus bij speed te drukken, gaan de trillers sneller heen en weer.
 5. U kunt de Trillers intensiever laten trillen door op plus bij volume/intensiteit te drukken.

 

2.3 Koptelefoon gebruiken
 1. U sluit de Koptelefoon aan op de controller bij de aansluiting ‘headphone’.
 2. De EMDR kit heeft u aangezet en in de display op de controller verschijnt ‘Pause…’.
 3. U drukt kortstondig de aanuitknop knop en de tikjes zijn hoorbaar en de seconden in de display beginnen te lopen.
 4. Door op de min of  plus bij speed te drukken, gaan de tikjes sneller heen er weer.
 5. U kunt de tikjes harder zetten door op plus bij de knop volume/intensiteit te drukken.
3 Muziek functie (onregelmatige tikjes)

In de controller is een mp3 speler ingebouwd. Standaard zijn hier de onregelmatige tikjes geïnstalleerd (track 1).

Om de naar de stand Music te gaan, drukt u één keer kort de m  in totdat ‘Mode:’ wordt getoond (met daarbij de huidige stand). Vervolgens kunt u met de knoppen l en r de stand Music selecteren.

 

Als de muziekstand is gekozen en de muziek speelt dan is het mogelijk om vanuit het beginscherm met de knop r naar het volgende nummer te springen. Het huidige nummer, of het begin van de titel, is zichtbaar in de display.

 

U kunt ook zelf een muziekbestand toevoegen door de controller middels een USB kabel aan uw computer te verbinden.

4 Geavanceerde bediening

Via de m  knop op de controller is het mogelijk een aantal instellingen te wijzigen. Door achtereenvolgens de m knop kort in te drukken, worden de diverse instellingen getoond, en tot slot wordt weer teruggegaan naar het beginscherm. Na vijf seconden zal automatisch het beginscherm worden getoond.

4.1 Wijzigen stand bij Lichtbalk en Music

De EMDR kit ondersteunt twee verschillende standen bij de Lichtbalk en de Music-optie:

 1. Sweeping: De lampjes van de Lichtbalk bewegen van links naar rechts.
 2. Blinking: De lampjes van de Lichtbalk verspringen van links en rechts.
 3. Music: Muziek wordt afgespeeld.

Om de stand te wijzigen drukt u één keer kort de m  knop in totdat ‘Mode:’ verschijnt (met daarbij de huidige stand). Vervolgens kunt u met de knoppen  en  een andere stand selecteren.

4.2 Wijzigen aantal lampjes van de Lichtbalk

Het aantal lampjes dat tegelijkertijd brandt, is instelbaar. Om het aantal lampjes te wijzigen drukt u twee keer kort de knop m  totdat ‘Width:’ in de display verschijnt die de huidige breedte aangeeft. Daarna kunt u met de knoppen l  en  r een andere breedte selecteren, waarbij de breedte in 40 stappen is te regelen.

4.3 Wijzigen van kleuren van de Lichtbalk

De kleur van de Lichtbalk is instelbaar. Om de kleur te wijzigen drukt u drie keer kort op de controller de m knop in totdat ‘Color:’ in de display verschijnt, die de huidige kleur aangeeft. Daarna kunt u met de knoppen l en r een andere kleur selecteren, waarbij 8 kleuren mogelijk zijn: 1. Wit, 2. Rood, 3. Geel, 4. Groen, 5. Cyaan, 6. Blauw, 7. Magenta en 8. Random (verschillende kleuren wisselen elkaar af).

4.4 Wijzigen toonhoogte tikjes van de Koptelefoon

De toonhoogte is instelbaar. Om de toonhoogte te wijzigen drukt u op de controller vier keer kort de knop m in totdat ‘Tone:’ in de display verschijnt, die de huidige toonhoogte aangeeft. Daarna kunt u met de knoppen l en r een andere toonhoogte selecteren, waarbij de toonhoogte in 8 stappen is te regelen.

Bijlage 1 Aansprakelijkheid

De EMDR kit is ontworpen om de EMDR behandelaar te ondersteunen bij de EMDR behandeling. De behandelaar is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het resultaat van de behandeling waarbij de EMDR kit wordt ingezet. De ontwikkelaar dan wel verkoper van de EMDR kit kan niet aansprakelijk worden gesteld voor resultaten van de behandeling en eventuele klachten van de cliënt.

 

Bijlage 2 Garantie

Voor de Controller, Lichtbalk en de Trillers geldt een garantieperiode van 2 jaar. Op de snoeren, koptelefoon en adapter geldt een garantie van een half jaar. De garantie gaat in op de dag van aanschaf. Bewaar uw factuur.

 

Wat valt niet onder de garantie:

 

 1. De garantie geldt niet voor a) normale slijtage, b) gebreken veroorzaakt door ruw omgaan met het Product, c) gebreken of schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van het Product, waaronder mede begrepen gebruik in strijd met de door EMDR kit gegeven instructies en/of d) andere handelingen die de EMDR kit redelijkerwijs niet kunnen worden aangerekend.
 2. De garantie geldt niet voor gebreken of vermeende gebreken die het gevolg zijn van het gebruik van het Product in combinatie met of aangesloten op niet door EMDR kit geproduceerde of geleverde producten, accessoires, software en/of service of gebruikt werd op andere wijze dan waarvoor het is bedoeld.
 3. De garantie is niet afdwingbaar als het Product geopend, gewijzigd of gerepareerd is door een niet-erkend onderhoudsbedrijf of is gerepareerd met gebruikmaking van niet-erkende onderdelen.
 4. De garantie is niet afdwingbaar als het Product blootgesteld is geweest aan vocht, damp of extreme temperaturen of omgevingscondities of snelle wisselingen in dergelijke condities, corrosie, oxidatie, morsen van voedsel of vloeistof.

 

Bijlage 3 Problemen

 

Mocht u problemen ondervinden met het gebruik van de EMDR kit dan kunt u contact opnemen met ons via het contactformulier op de website, of door ons te mailen: info@emdrkit.com.

 

Mogelijke oorzaken probleem:

 1. Controleer of de controller niet in music stand staat. Wanneer dat het geval is doen de trillers en lichtbalk het niet. Zorg ervoor dat de controller weer op de ‘sweeping’ of ‘blinking’ stand komt te staan door op de ‘M’ knop te drukken en vervolgens op de pijltjesknop totdat de gewenste stand bereikt is.
 2. Controleer of de controller is opgeladen en/of is aangesloten op de adapter. Gebruik hiervoor uitsluitend de bijgeleverde adapter.
 3. Controleer of de EMDR kit niet op de pauze stand staat.

Zorg ervoor dat de verschillende functies (Lichtbalk, Trillers of Koptelefoon) in de juiste aansluitingen zitten.